Volume 23

Volume 23

Madaeh & Zikr-e-Hussain AS

S.No Kalaam Play Online Download Audio Download PDF
01 Baqi Rahein Burhanedeen
Audio PDF
02 Hashar Se Bar Kar
Audio PDF
03 Burhanedeen Maula Hein
Audio PDF
04 Asghar Ki Tashnagi Pae
Audio PDF
05 Ya Imamal Haqqe
Audio PDF
06 Guzar Gae Thae Kaee Din
Audio PDF
07 Wajiburhem Thae Zinda
Audio PDF
08 Sawari Doshe Ahmed Par
Audio PDF
09 Bain Thae Sakina Ke
Audio PDF